Кафедра ІНВ створена у квітні 1992 року рішенням Вченої ради Вінницького політехнічного інституту в зв'язку з переходом навчального процесу на триместрову форму підготовки фахівців.

Головною задачею кафедри є сприяння органічному сполученню навчання і виховання студентів з їх практичною роботою на підприємствах. В результаті молоді фахівці отримують якісну підготовку, яка відповідає вимогам і потребам конкретного виробництва в умовах ринкових відносин.

Колектив кафедри - це висококваліфіковані фахівці з вищою технічною або економічною освітою.

1Завідувач кафедри ІНВ - Костянтин Олегович Коваль, к.т.н., доцент.

тел.: (+38 0432) 59-81-12. 

Кафедра ІНВ є структурним підрозділом Факультету комп'ютерних систем та автоматики ВНТУ. Більше про ФКСА - за посиланням.

У сферу обов'язків кафедри ІНВ входить:

- організація та проведення навчальної практики, яка включає в себе знайомство здобувачів вищої освіти з університетом, обраною спеціальністю, ринком праці Вінниччини, України та світу, а також сприяє розвитку у студентів soft skills (соціально-особистісних компетенцій, м'яких навичок);

- організація діяльності з якісної підготовки студентів для проходження ними виробничої практики, яка проводиться на підприємствах, в організаціях та установах Вінниці, Вінницької області та України;

- комплексне підведення підсумків виробничої практики із залученням фахівців відповідних освітньо-професійних програм з метою забезпечення перевірки здобуття студентами необхідних компетенцій та результатів навчання, а також аналіз цих підсумків та розробка заходів з посилення інтеграції навчання з виробництвом;

- укладання договорів про співпрацю з профільними компаніями Вінниччини та України щодо проведення взаємних консультацій з питань якісної підготовки сучасних фахівців, формування замовлення на підготовку кадрового резерву для потреб підприємства, участі у заходах різного формату (презентацій, воркшопів, майстер-класів, «Днів кар’єри», «Ярмарків кар’єри» тощо), проходження виробничої та переддипломної практики студентами та їх стажування, працевлаштування випускників відповідних освітніх програм та сприяння їх професійному становленню та кар’єрі;

- співпраця з органами місцевої влади для інтеграції стратегій розвитку міста та університету у напрямку підготовки кваліфікованих фахівців для підсилення регіональної економіки;

- проведення рекламних та піар-заходів щодо роз'яснення сутності, структури та змісту інтеграції навчання з виробництвом та дуальної освіти, спрямованих на підвищення рівня зацікавленості точними, фундаментальними, технічними, природничими науками учнівської молоді Вінницької області;

- участь у ефективному плануванні та організації навчального процесу згідно з "Концепцією підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти" у тісній співпраці з промисловістю та бізнесом;

- контроль якості надання робітничих професій випусковими кафедрами та сприяння покращенню матеріально-технічної бази з підготовки робітничим професіям.

Корисно для навчання та працевлаштування