На даному етапі розвитку України особливої актуальності набула проблема підготовки освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань та практичних навичок, професійної мобільності і швидкої адаптації до змін ринкових умов та виробничих відносин.

ВНТУ пропонує принципово нові підходи до організації навчально-практичної підготовки студентів та створення нової атмосфери відносин вищого навчального закладу з підприємствами та організаціями різної форми власності.


Досягнення вищенаведеного здійснюється за рахунок:

  • надання студентам протягом перших трьох курсів робітничих професій, які корелюються з майбутніми інженерними спеціальностями (Ліцензія МОН України на 16 професій);
  • моніторингу ринку праці в регіонах України, ґрунтового вивчення потреб та вимог роботодавців різних секторів економіки та сільського господарства щодо практичних навичок і знань фахівця нової формації;
  • створення студентських навчально-виробничих центрів;
  • працевлаштування студентів на третьому курсі на підприємствах, в організаціях та фірмах різної форми власності для проходження виробничої практики у визначені графіком навчального процесу терміни і у відповідності до їх робітничих професій та законодавства України про працю;
  • проходження студентами на четвертому курсі науково-дослідного та конструкторсько-технологічного практикуму в НДІ та лабораторіях університету;
    проведення переддипломної практики студентів у місцях їх ймовірного майбутнього працевлаштування;
  • поглиблення спеціальних знань керівників і фахівців різних галузей економіки шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
  • залучення працедавців до реальної участі в обговоренні та формуванні навчальних планів і програм, здійснення ними аудиту отриманих студентами знань та практичних навичок через участь у державних екзаменаційних комісіях тощо.

Виробнича практика дає можливість студентам не тільки вдосконалити практичні навички та підвищити кваліфікацію, а й сприяє формуванню професійних здібностей, необхідних для вирішення проблем і задач, з якими вони, в майбутньому молоді спеціалісти, зустрінуться на виробництві.

А тандем виробничої практики і переддипломної практики студентів на виробництві створює умови для повної інформованості про можливості кожної із сторін, що має вирішальне значення для визначення тривалості схеми навчання, його специфіки, а також ролі і місця молодого спеціаліста на виробництві чи в бізнесі.

Багаторічний досвід підтвердив змістовність нових форм навчання, які повністю відповідають головним принципам входження в європейський освітній простір, європейським стандартам надання вищої технічної освіти і, як наслідок, створюють студентам університету кращі стартові можливості для завоювання ринку праці.

Корисно для навчання та працевлаштування